บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
About Us

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Graduate School of Srinakharinwirot University

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้บริการด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา กับนิสิตและผู้สนใจศึกษาต่อ ยินดีให้คำแนะนำวางแผน การศึกษา และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบันสามารถติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน รายงานตัว ลงทะเบียน ขอทุนวิจัยต่างๆ หรือการจบการศึกษา และสามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยพึงให้บริการการศึกษาในระดับ สากล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ และพร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไทยในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัยประเมินคุณภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิด รับข่าวสารที่มีความสำคัญและความคิดเห็นจากนิสิตบัณฑิตศึกษา

ความสำเร็จของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผลจากความ ร่วมมือหลายด้าน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารทำงานร่วมกับ คณะ สถาบัน สำนักวิชา และหลักสูตรต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ คอยกำกับดูแลและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ศึกษา และยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตาม มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา

The Graduate School of Srinakharinwirot University (SWU) provides a comprehensive array of degree programs. In fields as diverse as ethnomusicology and sport physiology, as traditional as education and history, or as technical as engineering and molecular biology, the Graduate School offers a total of 26 doctoral degree programs, 71 master's degree programs and 9 graduate certificate programs. Prospective students find state-of-the-art facilities and faculty  on the cutting-edge of research ready to challenge their knowledge and support their goals. At present, the total graduate enrollment stands at 5,000 students.

All students are welcome to visit the Graduate School for information about the graduate programs offered by the university. Especially, prospective students are encouraged to come to the Graduate School office to discuss their academic plans or just find out more about the university.  Current students should visit the office whenever they have questions or need help. From the first steps of admission to the final procession of graduation, the Graduate School office staff are eager to assist students with tasks such as registration, computer-based services, and getting research funds. Students might also visit the Graduate School website for further information.

Graduate education at SWU is a world-class opportunity to excel. The Graduate School embraces national and international standards for academic excellence and strives to shape and reflect the economic and social environment of 21st century Thailand. SWU regularly evaluates all of the graduate programs with respect to the strategic goals of the university.  Another vital source of data for the evaluation and development of Graduate school is the critical feedback from the graduate students.

The success of the Graduate School and its programs is a joint effort. The Dean of the Graduate school and his administrative team coordinate the work of the relevant faculties and institutions to implement university strategies. The various graduate School committees function as boards-of-directors to maintain and enrich the quality of graduate education. Furthermore, all graduate programs are strictly evaluated by the quality assurance team and the results are reported to the university council on a regular basis.

Graduate students today are the leaders of tomorrow. In the Graduate School at Srinakharinwirot University, students are highly motivated to develop their knowledge in the service of the future by the leading scholars, scientists, artists, and teachers in Thailand today. Supported by a superlative learning environment, convenient location, and a faculty second to none, graduate education at SWU today is the right choice for tomorrow.

ปรัชญา
ปรัชญา

“ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา
เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ ”

“ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา
เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ ”

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

“ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประสาน
ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม
ตามมาตรฐาน ระดับชาติ นานาชาติ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”

“ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประสาน
ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม
ตามมาตรฐาน ระดับชาติ นานาชาติ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

“ ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน
และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ”

“ ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน
และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ”

นโยบายบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2559 ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สมชาย สันติวิวัฒนกุล
นโยบายบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2559 ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สมชาย สันติวิวัฒนกุล

ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคณะ สถาบัน สำนัก พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ (International Program, Joint Program, Dual Program), หลักสูตรบูรณาการต่างสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย และปริญญาโทแผน ก.

เสริมศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้หลักสูตรสามารถพึ่งตนเองได้

ส่งเสริม สนับสนุนการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา สร้างบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

จัดสรรระบบทุนต่างๆ ร่วมกับคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัย และส่งเสริมสมรรถนะด้านจริยธรรมทางวิชาการและวิจัยให้กับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลังปริญยาอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ทักษะสื่อสารของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยกระวนการ Lean Management พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคณะ สถาบัน สำนัก พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ (International Program, Joint Program, Dual Program), หลักสูตรบูรณาการต่างสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย และปริญญาโทแผน ก.

เสริมศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้หลักสูตรสามารถพึ่งตนเองได้

ส่งเสริม สนับสนุนการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา สร้างบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

จัดสรรระบบทุนต่างๆ ร่วมกับคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัย และส่งเสริมสมรรถนะด้านจริยธรรมทางวิชาการและวิจัยให้กับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลังปริญยาอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ทักษะสื่อสารของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยกระวนการ Lean Management พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.