ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศ
Announcement
ไฟล์แนบ
Attachment
ตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อปริญญานิพนธ์ที่ถูกต้อง เพื่อจัดทำสุจิบัตร ปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อปริญญานิพนธ์ที่ถูกต้อง เพื่อจัดทำสุจิบัตร ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
รายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
รายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (GRAD S-2-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (GRAD S-2-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2561
รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
E-Book พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
E-Book พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาขาติ 2nd GCIC, 46th National and 9th International
การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาขาติ 2nd GCIC, 46th National and 9th International
ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61)
ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61)
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน มกราคม
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน มกราคม
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ผลการตรวจสอบเอกสารชั่วโมงการเรียนรู้ตัวเอง 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 1 / 2561
ผลการตรวจสอบเอกสารชั่วโมงการเรียนรู้ตัวเอง 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 1 / 2561
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน มิถุนายน
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน มิถุนายน
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงปริญญนิพนธ์เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ( สำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงปริญญนิพนธ์เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ( สำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
เนื่องจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
เนื่องจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (GRAD S-4-61) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ประกาศห้องเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศห้องเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
PPT การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
PPT การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนิสิตโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (โครงการ 4+1)
รายชื่อนิสิตโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (โครงการ 4+1)
ข้อมูลล่าสุดผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนเมษายน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนเมษายน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD S-3-61) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD S-3-61) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศห้องเรียนโครงการภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไข ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561
ประกาศห้องเรียนโครงการภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไข ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้จบการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (GRAD S-1-61)
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (GRAD S-1-61)
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได่รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได่รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
กำหนดการโครงการบริการวิชาการ : การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กำหนดการโครงการบริการวิชาการ : การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
รายละเอียด การรับสมัครโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)
รายละเอียด การรับสมัครโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)
ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-61) และ ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประปีงบประมาณ 2561 (GRAD T-4-61)
รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประปีงบประมาณ 2561 (GRAD T-4-61)
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.