ข่าวสารองค์กร

โครงการอบรม การเขียนบทความวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
และ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล 
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ.ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
โครงการอบรม การเขียนบทความวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 
และ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล 
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ.ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.