ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เมจิ  
ในหัวข้อ 
' Achieving More Integrated International Collaboration 
Among Academic Institutions : Possibilities Challenges '

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท  โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมบรรยายในการประชุมครั้งนี้ด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เมจิ 
ในหัวข้อ 
' Achieving More Integrated International Collaboration 
Among Academic Institutions : Possibilities Challenges '

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท  โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมบรรยายในการประชุมครั้งนี้ด้วย
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.