ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2559
จากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2559
จากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.