ข่าวสารองค์กร

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
ได้เข้า่ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 2 / 2560 
โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
ได้เข้า่ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ 2 / 2560 
โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.