ข่าวสารองค์กร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.