ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา"
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน
"วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา"
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.