ข่าวสารองค์กร

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา

สู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา

สู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.