ข่าวสารองค์กร

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

โดยได้รับเกียรติท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 
และได้มีการบรรยายถึงระบบการเรียนการสอน ข้อบังคับต่างๆ 
และ สิทธิต่างๆของนิสิตใหม่เมื่อได้เข้ามาศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

โดยได้รับเกียรติท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 
และได้มีการบรรยายถึงระบบการเรียนการสอน ข้อบังคับต่างๆ 
และ สิทธิต่างๆของนิสิตใหม่เมื่อได้เข้ามาศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.