ข่าวสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
i-Thesis และการขอจริยธรรมในมนุษย์ ให้กับ
นิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม S31 Sukhumvit

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
i-Thesis และการขอจริยธรรมในมนุษย์ ให้กับ
นิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม S31 Sukhumvit

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.