ข่าวสารองค์กร

โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตปริญญาเอก 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม สวนนพรัตน์ จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสัมนาเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตปริญญาเอก 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม สวนนพรัตน์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.