ข่าวสารองค์กร

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา
สู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 
คณะสังคมศาสตร์

โดยมีการบรรยายทั้งหมด 3 หมวด 
จากคณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกจาก 

ท่านคณบดีสังคมศาสตร์ 

รองศาตราจารย์.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต


โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา
สู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ 
คณะสังคมศาสตร์

โดยมีการบรรยายทั้งหมด 3 หมวด 
จากคณะผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกจาก 

ท่านคณบดีสังคมศาสตร์ 

รองศาตราจารย์.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.