ข่าวสารองค์กร

โครงการพัฒนาหนังสือและตำรา บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล ดำเนินการอบรมการจัดทำหนังสือ - ตำรา และเอกสารทาวิชาการ แก่ คณาจารย์ที่มีความประสงค์ 
ขอยื่นเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบฯ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์


โครงการพัฒนาหนังสือและตำรา บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล ดำเนินการอบรมการจัดทำหนังสือ - ตำรา และเอกสารทาวิชาการ แก่ คณาจารย์ที่มีความประสงค์ 
ขอยื่นเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบฯ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.