ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย ( สคบท )
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย ( สคบท )
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.