ข่าวสารองค์กร


ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่
การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 5
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่
การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 5
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ ดร. กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.