ข่าวสารองค์กรพิธีมอบทุนปริญญานิพนธ์ดีเด่น ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง


โดย
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น.
 หอประชุมใหญ่  อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ
Scholarship
awarded for outstanding thesis. Prof.. Kanda Na Thalang.By  Assistant Professor Chalermchai Boonyaleepun,MD.

President of Srinakharinwirot University


Thursday, August 14, 2557 at 08.00-12.00.
Main Hall Building's ongoing research.

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.