ข่าวสารองค์กร

งานบรรยายวิชาการ

หัวข้อ : จริยธรรมและจรรยาบรรณการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
    -การเป็นผู้นิพนธ์
( Authorship )
    -การกระทำผิดในการวิจัย ( Scientific misconduct )
    -การคัดลอกผลงาน ( Plagiarism )


  โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์

 

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 201  ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
Lecture

Topic: Ethics and Code of Conduct for graduate research.
     - Authorship
     - Scientific misconduct
     - Plagiarism


By  : Professor Dr. Theerayut

Tuesday, August 26, 2557 at 13.00-16.00.
At Room 201, 2nd Floor, Graduate School.

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.