ข่าวสารองค์กร

งานบรรยายวิชาการ

เรื่อง : วิทยาศาสตร์กับสังคม : วิทยาศาสตร์พัฒนาสังคมอย่างไร สังคมได้อะไรกับการพัฒนางานวิทยาศาสตร์

โดย
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน 


Lecture

Subject: Science and Society: Science, Society, however. Society has nothing to do with the development of science.

By  Prof. Sutad  Yoksran

Thursday, August 21, 2557 at 13.00-16.00.
At Room 201, 2nd Floor, Graduate School.

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.