ข่าวสารองค์กร

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย”
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

บรรยาย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน”

โดย : ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.