ข่าวสารองค์กร

คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 28 กันยายน 2558
ณ อาคาร อธิการบดี
คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 28 กันยายน 2558
ณ อาคาร อธิการบดี
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.