ข่าวสารองค์กร

การบรรยายพิเศษจาก อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ภายใต้หัวข้อเรื่อง การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ” 

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เพื่อบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ให้กับนิสิต ปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา

 ณ ห้องประชุม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร 

การบรรยายพิเศษจาก อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ภายใต้หัวข้อเรื่อง  การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ” 

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เพื่อบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง  การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ”

ให้กับนิสิต ปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา

 ณ ห้องประชุม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.