ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.