ข่าวสารองค์กร

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดงานประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 1  

ณ ชั้น 15  อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานมีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง

“ บทบาทภาคประชาชน กับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ”

โดย คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสภากทม.

และได้มีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นต่างๆ ในหัวข้อ  

“ การประชาสัมพันธ์ / การรับรู้ข้อมูลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ”

โดยมี คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดงานประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 1  

ณ ชั้น 15  อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในงานมีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง

“ บทบาทภาคประชาชน กับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ”

โดย คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสภากทม.

และได้มีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นต่างๆ ในหัวข้อ  

“ การประชาสัมพันธ์ / การรับรู้ข้อมูลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ”

โดยมี คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  

ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)

มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.