ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีโอกาสเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบการดำเนินงาน ณ.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ทางคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการบรรยายถึงความเป็นมา และระบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร   รวมทั้งยังได้พาเดินชมการทำงานจริงของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดอีกด้วย  

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.