ข่าวสารองค์กร

วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 / 2558

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มี รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล 
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมให้โอวาท ข้อชี้แนะต่างๆ แก่นิสิตใหม่ทุกคน 
อีกทั้งบุคลากรท่านอื่นๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ 
ได้เข้ามาอธิบายถึงกฏข้อบังคับในการใช้งานต่างๆ
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นิสิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านอีกด้วย
 

วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 / 2558

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มี รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล 
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมให้โอวาท ข้อชี้แนะต่างๆ แก่นิสิตใหม่ทุกคน 
อีกทั้งบุคลากรท่านอื่นๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ 
ได้เข้ามาอธิบายถึงกฏข้อบังคับในการใช้งานต่างๆ
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นิสิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านอีกด้วย

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.