ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้จัดการประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนปริญญานิพนธ์ 

แก่นิสิตระดับบัณฑิตที่ต้องการขอทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์  

โดยมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ทางบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้จัดการประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนปริญญานิพนธ์ 

แก่นิสิตระดับบัณฑิตที่ต้องการขอทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์  

โดยมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมาก 

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.