ข่าวสารองค์กร


บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ 
ณ. อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล ชั้น 15บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ 
ณ. อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล ชั้น 15
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.