ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอแสดงความยินดีกับ 

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

เนื่องในโอกาสได้รับมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ (นานาชาติ) 

สาขาครูอาจารย์ ปูชนียบุคคล

จาก สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขอแสดงความยินดีกับ 

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

เนื่องในโอกาสได้รับมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ (นานาชาติ) 

สาขาครูอาจารย์ ปูชนียบุคคล

จาก สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.