ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

(The 38th  National Graduate Research Conference)

เมื่อวันที่ 19- 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ได้มีการจัดงานร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ขึ้น 

ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในปีนี้ได้ทำการเข้าร่วมฟังบรรยายการประชุมและจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ภายในงาน

โดยหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้คือ  บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์

(Graduate Research towards Globalization)

และภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

และการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

(The 38th  National Graduate Research Conference)

เมื่อวันที่ 19- 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 ได้มีการจัดงานร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ขึ้น 

ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในปีนี้ได้ทำการเข้าร่วมฟังบรรยายการประชุมและจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ภายในงาน

โดยหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้คือ  บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์

(Graduate Research towards Globalization)

และภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

และการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.