ข่าวสารองค์กร


โครงการสัมมนาวิชาการ  ระดับปริญญาเอก

งานวิจัยทางเศรษศาสตร์ 
ความหลากหลายในการประยุกต์ 
และความเหลื่อมล้ำกับการวิจัยเชิงนโยบาย

ณ ชั้น 14  อาคารบริการศาสตราจารย์  มล.ปิ่น  มาลากุล  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


โครงการสัมมนาวิชาการ  ระดับปริญญาเอก

งานวิจัยทางเศรษศาสตร์ 
ความหลากหลายในการประยุกต์ 
และความเหลื่อมล้ำกับการวิจัยเชิงนโยบาย

ณ ชั้น 14  อาคารบริการศาสตราจารย์  มล.ปิ่น  มาลากุล  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.