ข่าวสารองค์กร


บัณฑิตวิทยาลัย
จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ 
" จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ " 

ณ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 4 ห้องประชุม 401

โดยมีนิสิต คณาจารย์ และ
บุคคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง


บัณฑิตวิทยาลัย
จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ 
" จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ " 

ณ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 4 ห้องประชุม 401

โดยมีนิสิต คณาจารย์ และ
บุคคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.