ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าร่วมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่

ภายในงานได้มีการจัดบรรยายจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตใหม่  และยังมีการประกาศมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น  ศาสตราจารย์  ดร.กานดา ณ ถลาง  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และ นางสาวชลธิชา อารีบำบัด นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และนางสาวบุศรา  ชินสงคราม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด

 

3.รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และ นางสาวนิธิอร พรอำไพสกุล นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

 

รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.การดา ณ ถลาง นั้น เป็นรางวัลที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.การดา ณ ถลาง  ผู้ก่อตั้งกองทุนและสนับสนุนงบประมาณ  อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์และหลักสูตรที่มีคุณภาพ สมารถนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์แก่สังคมได้   

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าร่วมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่

ภายในงานได้มีการจัดบรรยายจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตใหม่  และยังมีการประกาศมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น  ศาสตราจารย์  ดร.กานดา ณ ถลาง  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และ นางสาวชลธิชา อารีบำบัด นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และนางสาวบุศรา  ชินสงคราม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด

 

3.รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และ นางสาวนิธิอร พรอำไพสกุล นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

 

รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.การดา ณ ถลาง นั้น เป็นรางวัลที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.การดา ณ ถลาง  ผู้ก่อตั้งกองทุนและสนับสนุนงบประมาณ  อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิต  อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์และหลักสูตรที่มีคุณภาพ สมารถนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์แก่สังคมได้   

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.