ข่าวสารองค์กร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผศ. นพ. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พร้อมคณะเข้าร่วม
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โดยได้จัดขึ้น 
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผศ. นพ. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พร้อมคณะเข้าร่วม
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โดยได้จัดขึ้น 
ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.