ข่าวสารองค์กร

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1

และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2559

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร.กานดา  ณ ถลาง

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1

และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2559

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร.กานดา  ณ ถลาง

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.