ข่าวสารองค์กร

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ในวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559

โดยภายในงานได้มีการจัด Workshop และบรรยาย

เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ”     

โดย ดร.ชาลินี คงสวัสด  

การบรรยายเรื่อง การกำจัดและการจัดการของเสียจากงานวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไชยสวัสดิ์

และการบรรยายเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์

 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ในวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559

โดยภายในงานได้มีการจัด Workshop และบรรยาย

เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ”     

โดย ดร.ชาลินี คงสวัสด  

การบรรยายเรื่อง การกำจัดและการจัดการของเสียจากงานวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไชยสวัสดิ์

และการบรรยายเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  วิไลวัลย์

 

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.