ข่าวสารองค์กร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

รองศาสตาจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์               ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์นาฏอนงค์  นามบุดดี                                   กรรมการ

อาจารย์ ดร.อมรมาศ  กีรติสิน                                  กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์                                    ผู้ประสานงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

รองศาสตาจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์               ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์นาฏอนงค์  นามบุดดี                                   กรรมการ

อาจารย์ ดร.อมรมาศ  กีรติสิน                                  กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์                                    ผู้ประสานงาน

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.