ข่าวสารองค์กร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และรองคณบดีวิชาการ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วันที่ 20 ตุลาคม 2559
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และรองคณบดีวิชาการ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.