ข่าวสารองค์กร


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตรจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
ได้เข้าร่วมงานประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตรจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
ได้เข้าร่วมงานประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.