ข่าวสารองค์กร

โครงการปรับปรุงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั้งที่ 6 
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีผู้เข้าร่วมที่สนใจจากคณะ และหลักสูตรต่างๆมากมาย 
โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
กล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

อีกทั้งยังมีวิทยากรท่านต่างๆเข้าร่วม เพื่อให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้เข้าอบรมต่างๆดังนี้ 
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่มพรเจริญวงศ์, 
ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์, ผศ.ดร.อรุษา เขาวนลิขิต, 
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร และ อ.ดร.สุจริตรา ศรีสังข์

โครงการปรับปรุงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั้งที่ 6 
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีผู้เข้าร่วมที่สนใจจากคณะ และหลักสูตรต่างๆมากมาย 
โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
กล่าวเปิดงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

อีกทั้งยังมีวิทยากรท่านต่างๆเข้าร่วม เพื่อให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้เข้าอบรมต่างๆดังนี้ 
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่มพรเจริญวงศ์, 
ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์, ผศ.ดร.อรุษา เขาวนลิขิต, 
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร และ อ.ดร.สุจริตรา ศรีสังข์

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.