ข่าวสารองค์กร

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
โดยการดูภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate
วันที่ 21 มกราคม 2560
ณ. ห้องประชุม ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง
และห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
โดยการดูภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate
วันที่ 21 มกราคม 2560
ณ. ห้องประชุม ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง
และห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.