บริการวิชาการ

ข่าวสาร และ กิจกรรม

กิจกรรมบริการวิชาการ
20
10
2016

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

อ่านต่อ..
29
08
2016

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ..
05
08
2016

โครงการบริหารจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ..
01
08
2016

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ..
27
06
2016

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ " จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ " จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "

อ่านต่อ..
19
02
2016

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

บัณฑิต
อ่านต่อ..
02
02
2016

การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 2
การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ..
26
11
2015

การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

อ่านต่อ..
26
08
2014

งานบรรยายวิชาการ เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Topic: Ethics and Code of Conduct for graduate research.

งานบรรยายวิชากา
Lecture
อ่านต่อ..
21
08
2014

งานบรรยายวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับสังคม : วิทยาศาสตร์พัฒนาสังคมอย่างไร สังคมได้อะไรกับการพัฒนางานวิทยาศาสตร์
Science and Society: Science, Society, however. Society has nothing to do with the development of science.

งานบรรยายวิชากา
อ่านต่อ..
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.