บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

ผู้บริหาร
Executives

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
Assistant Professor Dr.Chatchai Ekpanyaskul
chatchaie@swu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
Dr.Sujitta Srisung
sujittras@g.swu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตรจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
Associate Professor Dr.Chompoonuh Kosalakorn Prempoonwiwat
ckosalakorn@yahoo.com
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
sittipongw@g.swu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้บริหาร

 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตรจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศา่สตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

 

 

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.
333