หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Graduate Programme

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Graduate Programme

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
Graduate Diploma
 • สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ปริทันตวิทยา,วิทยาเอ็นโดดอนต์,ทันตกรรมประดิษฐ์)
  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (ปริทันตวิทยา,วิทยาเอ็นโดดอนต์,ทันตกรรมประดิษฐ์)
   
ระดับมหาบัณฑิต
Master Degrees
 • สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
  สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
   
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
  สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
   
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร
   
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
   
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
   
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
 • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
  สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
   
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
   
 • สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาเคมี
   
 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
   
 • สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา
  Master of Education Program in Higher Education Management
   
 • สาขาจิตวิทยาประยุกต์
  สาขาจิตวิทยาประยุกต์
   
 • สาขาวิชาทันตกรรมคลีนิค
  สาขาวิชาทันตกรรมคลีนิค
   
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาฟิสิกส์
   
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
   
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
ระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Degrees
 • สาขาวิชาการบริหาร และการจัดการการศึกษา
  สาขาวิชาการบริหาร และการจัดการการศึกษา
   
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 • สาขาการจัดการการอุดมศึกษา
  Doctor of Education Program in Higher Education Management
   
 • การศึกษาสุขภาพ และพละศึกษา
  Doctor of Education Program in Health Education and Physical Education
   
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
   
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
   
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   
 • สาขาจิตวิทยาประยุกต์
  สาขาจิตวิทยาประยุกต์
   
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
   
 • วิทยาการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
  Doctor of Philosophy in Educational Science and Learning Management
   
 • สาขาวิชาฟิสิกส์การศึกษา
  สาขาวิชาฟิสิกส์การศึกษา
   
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ
  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ
   
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.