นิสิตปัจจุบันCurrent Students

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Inquiries to Graduate School

แบบฟอร์มออนไลน์เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา นิสิตสามารถใช้บริการได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) นิสิตรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

(2) ส่งข้อมูล (submit) และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อขอความเห็นและลายเซ็นต์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(3) นิสิตจะได้รับอีเมล์แจ้งการส่งข้อมูลและลิ้งค์ของฟอร์ม สามารถเข้าตรวจสถานะการดำเนินการได้

(4) นิสิตนำแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นต์สมบูรณ์แล้ว มาขอรับผลการบริการที่บัณฑิตวิทยาลัย

คำร้องทั่วไปGeneral
 • บว 12 คำร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบว 12 คำร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
 • บว. 09 แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบว. 09 แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
 • บว. 100 แบบคำร้องทั่วไปบว. 100 แบบคำร้องทั่วไป
 • บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ( ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า/ ค่ารักษาสภาพล่าช้า/ ชำระค่าธรรมเนียมด้วยแคชเชียร์เช็ค )บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ( ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า/ ค่ารักษาสภาพล่าช้า/ ชำระค่าธรรมเนียมด้วยแคชเชียร์เช็ค )
 • บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ( ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ )บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ( ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ )
 • บว. 41 ขอให้รับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อบว. 41 ขอให้รับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อ
 • บว. 53 การกลับเข้ารับราชการบว. 53 การกลับเข้ารับราชการ
งานทะเบียนงานทะเบียน
 • บว. 200 ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียนบว. 200 ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียน
 • บว. 200 แบบคำร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียนบว. 200 แบบคำร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน
 • บว. 200 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาบว. 200 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
 • บว. 201 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/ ของดเรียนรายวิชา/ ขอเรียนเกินหน่วยกิต /ขอเปลี่ยนประเภทการลง ทะเบียนบว. 201 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา/ ของดเรียนรายวิชา/ ขอเรียนเกินหน่วยกิต /ขอเปลี่ยนประเภทการลง ทะเบียน
 • บว. 202 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล/ ยศ/ ที่อยู่บว. 202 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล/ ยศ/ ที่อยู่
 • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาแบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา
 • แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรีแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี
เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์
 • บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์
 • บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิบว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 • บว. 414 แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบว. 414 แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย[ submit online ]
 • บว. 415 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาควบคุมปริญญานิพนธ์บว. 415 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาควบคุมปริญญานิพนธ์[ submit online ]
 • บว. 416 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บว. 416 แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์[ submit online ]
 • บว.417 แบบขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครง ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์บว.417 แบบขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครง ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
รายงานความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า
 • บว. 420 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์บว. 420 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การสอบปากเปล่าการสอบปากเปล่า
 • บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
 • บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 • บว. 431 แบบเสนอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บว. 431 แบบเสนอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพบว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพบว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
การตีพิมพ์ผลงานการตีพิมพ์ผลงาน
 • บว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกบว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • บว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโทบว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
 • บว. 440 แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบว. 440 แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิตแบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ( สำหรับนิสิตใหม่รหัส 59 ) แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต ( สำหรับนิสิตใหม่รหัส 59 ) แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต
แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1)แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1)
 • แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1)แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ( โครงการ 4+1)
เอกสารรับรอง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเอกสารรับรอง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 • เอกสารรับรอง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเอกสารรับรอง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.