โปรแกรมการบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

INTERGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis)

 

 

 

คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis ) Download Files
1. คู่มือสำหรับนิสิต / นักศึกษา คู่มือสำหรับนิสิต / นักศึกษา
2. คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
5. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
6. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม END NOTE คู่มือการติดตั้งโปรแกรม END NOTE
7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม iThesis Add In คู่มือการติดตั้งโปรแกรม iThesis Add In
8. คู่มือและตัวอย่าง การทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บนระบบ iThesis มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด

 

 

วิดีทัศน์แนะนำการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

 

เว็บไซต์โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

 

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis
หากอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

         คุณชัยรัตน์  รอดเคราะห์   โทร 026495000  ต่อ 12427  e-mail  chairat@g.swu.ac.th

         คุณศิริศศิเกษม  วิจิตร      โทร 026495000  ต่อ 15664  e-mail  jojo@g.swu.ac.th

 

เข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่   http://ithesis.swu.ac.th