บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

หลักสูตรบูรณาการ
Integration Programme

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
website http://crd.grad.swu.ac.th/index.html

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
website 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์
website http://apswu.zxq.net/

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ 
website http://apswu.zxq.net/

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
website http://crd.grad.swu.ac.th/index.html

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
website 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์
website http://apswu.zxq.net/

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ 
website http://apswu.zxq.net/

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.