หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Graduate Programme

การขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่
Modify Courses or Opening new Courses

แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง ไฟล์ (สำหรับใช้ในการอ้างอิง)
1. แผนผังขั้นตอนการเปิดหลักสูตร แผนผังการเปิดหลักสูตร
2. คู่มือการบริหารหลักสูตร คู่มือ
3. คำปรารถของผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ คำปรารภ
4. แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการแผนแม่บท ฟอร์มแผนแม่บท
5. แบบฟอร์ม TQF ปี 2559 ( new! ) แบบฟอร์ม TQF
6.. การเปิดหลักสูตรใหม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว
7. แบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอน แบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอน
8. การเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ แบบฟอร์ม_การเขียนประวัติและผลงานอาจารย์ (CV)
9. งบประมาณและการประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร การเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตร
10. ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร แบบฟอร์ม_ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
11. ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2559 ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมหลักสูตร
12. ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
13. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร
14. แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่ แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่
15. แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรระยะสั้น แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรระยะสั้น
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.