ประชาสัมพันธ์
Information

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.