ประชาสัมพันธ์
Information

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 
นายเกียรติศักดิ์   รักษาพล 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภท Oral Presentation  
การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผลมะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้ตามธรรมชาติ 
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 
นายเกียรติศักดิ์   รักษาพล 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภท Oral Presentation  
การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผลมะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้ตามธรรมชาติ 
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.